Vásárlási feltételek

Utazási Szerződés Pozíciószám: mely létrejött egyrészről az MTDMSZ Nonprofit Kft. (székhely: 1125 Budapest, Álom utca 21., iroda: 1024 Budapest, Kelet Károly u 26.; e-mail:info@mtdmsz.hu; cégjegyzékszám: 01 09 932932; adószám:11749077243; engedélyszám:U-001844; vagyoni biztosíték nyújtója: Európai Utazási Biztosító Zrt; weblap: www.mtdmsz.hu) mint a Mária Út Közhasznú Egyesület szerződött partnere és mint utazásszervező (továbbiakban MTDMSZ zarándok utazási iroda), másrészről a szerződést aláíró megrendelő vagy képviselője (továbbiakban: Utas) Utas neve: Lakcíme: Elektronikus levelezési címe: között az alábbi feltételek szerint: I. Az utazási szerződés 1. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv - különösen annak 6:254. paragrafusa-, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet és az MTDMSZ zarándok utazási iroda Utazási Szerződésében (beleértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező okiratokat) előírtak az irányadók. 2. Az Utazási Szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az MTDMSZ zarándok utazási iroda által megküldött írásbeli visszaigazolásával, valamint az előleg Utas által történő megfizetésével jön létre. Az Utas tudomásul veszi, hogy az írásbeli visszaigazolás az általa megadott elektronikus levelezési címre kerül megküldésre. Utas kijelenti, hogy a megadott e-mail cím valós, annak használatára jogosult, és annak tartalmát folyamatosan figyelemmel kíséri. 3. Online megrendelés esetén az Utas megrendelése elküldésével elfogadja az MTDMSZ zarándok utazási iroda Utazási Szerződését. Ebben az esetben az Utazási Szerződés akkor jön létre a felek között, ha az Utas a szerződésben meghatározott előleget az MTDMSZ zarándok utazási irodának kifizette. Online megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az Utas a visszaigazolás alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött Utazási Szerződést nem küldte vissza aláírva az MTDMSZ zarándok utazási irodának. A megrendelés és visszaigazolás elektronikus megküldését a felek írásbeli szerződéskötésnek fogadják el. Online úton történő írásbeli szerződéskötés esetén az MTDMSZ zarándok utazási iroda az utazási szerződést az Utas részére e-mail (tartós adathordozó) útján bocsátja az Utas rendelkezésére. 4. Az MTDMSZ zarándok utazási irodát csak érvényes és hatályos Utazási Szerződés esetén és a teljes részvételi díj megfizetése esetén terheli elutaztatási kötelezettség. Az MTDMSZ zarándok utazási irodát nem terheli szerződéskötési kötelezettség, az Utassal történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja. 5. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását és minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az MTDMSZ zarándok utazási iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. 6. Az Utazási Szerződés részét képezi az MTDMSZ zarándok utazási iroda által kiállított megrendelés visszaigazolása, az elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett programajánlat az Utazási Szerződésben rögzített pozíciószámon. II. Részvételi díj, fizetési feltételek 1. A részvételi díj a programajánlatban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költségét és az általános forgalmi adó összegét (Az Áfatörvény 206. § (1) bek. c) pontjában meghatározott utas tekintetében) tartalmazza. Nem tartalmazza a részvételi díj a külön felszámításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket, így különösen a reptéri illetékeket, a kerozin pótdíjat, a vízum díjat, a helyi idegenforgalmi adót, helyi közlekedési jegyek árát, horgonyzási díjat, a betegség- baleset- és poggyászbiztosítást, az útlemondási biztosítást, továbbá a belépők árait sem – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat az MTDMSZ zarándok utazási iroda a programajánlaton írásban közli. A forintban feltüntetett díjak a részvételi díj hátralékával együtt átutalással fizetendőek, a valutában szereplő díjak pedig az utazás alatt a helyszínen készpénzzel fizetendőek. A meghirdetett árak az alábbi árfolyamig érvényesek: 1 USD = 300 Ft, 1 EUR = 320 Ft. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével a részvételi díj összege emelkedik. 2. Az Utas a jelentkezéskor előleget fizet, mely a teljes részvételi díj 40%-a. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda írásbeli hozzájárulásával egyedi esetekben kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. A részvételi díj hátraléka és a többi megrendelt szolgáltatás díja legkésőbb 30 nappal indulás előtt fizetendő. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda meghatározhat korábbi fizetési határidőt, amennyiben a külföldi közreműködő partner vagy a repülőtársaság korábbi határidőt határozott meg. 3. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda a hátralék befizetéséről külön értesítőt nem küld. Amennyiben az Utas a befizetést határidőre nem teljesíti, az MTDMSZ zarándok utazási iroda a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani. 4. Amennyiben a jelentkezés az utazás előtt 30 napon belül történik, vagy a részvételi díj összege 10.000 Ft alatti, akkor a teljes részvételi díj, valamint a többi megrendelt szolgáltatás díja egy összegben fizetendő. 5. Általános forgalmi adó, szállítási költségek valamint a valutaárfolyamok jelentős változása esetén az MTDMSZ zarándok utazási iroda a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Az árváltozásról az MTDMSZ zarándok utazási iroda köteles az Utast írásban tájékoztatni. Ha az MTDMSZ zarándok utazási iroda az Utazási Szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas írásban elállhat a szerződéstől, és az MTDMSZ zarándok utazási iroda a befizetett összeget visszafizeti. 6. Az Utas köteles a mindenkori jogszabályokat és előírásokat betartani, így különösen az útlevél-, vízum-, vám- és deviza jogszabályokat, egészségügyi előírásokat, fogadó ország törvényeit, tradícióit. A fentiekről az Utas az Utazási Szerződés megkötése előtt köteles saját maga tájékozódni. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő minden felelősség, költség és kár az Utast terheli. 7. Az Utas a jelentkezéskor köteles az útlevélben szereplő teljes nevét megadni, az MTDMSZ zarándok utazási iroda ezt nem köteles ellenőrizni. Pontatlan, hiányos névmegadás, és egyéb adat megadás esetén bekövetkező repülőjegy módosítási költség, ill. a légitársaság által az utaztatás megtagadásának felelőssége az Utast terheli. 8. Érvényes útlevél, vagy úti okmány hiányából meghiúsult utazásért az MTDMSZ zarándok utazási iroda felelősséget nem vállal. Amennyiben jelentkezéskor az Utas nem az úti okmányban szerepeltetett adatokat adja meg, vagy az indulás napjáig módosul bármilyen adata és azt nem jelenti az MTDMSZ zarándok utazási iroda felé, úgy az ebből eredő károkért (pl. az utazás meghiúsulása) az Utas a felelős. 9. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda az utazás megkezdése előtt részvételi jegyet és utas tájékoztatót küld az Utasnak. 10. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda jogosult elállni a szerződéstől és az Utast az utazásból kizárni, amennyiben az Utas szándékos vagy gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az Utazási Szerződés és a program teljesítését. Ebben az esetben hazautazásáról az Utas maga kell gondoskodjon, kártérítési igénnyel az MTDMSZ zarándok utazási iroda felé nem fordulhat, de az MTDMSZ zarándok utazási iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól. 11. Ha az Utas bármely okból az utat megszakítja, vagy nem jelenik meg időben az indulásakor, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Várakozási idő az utasra minden esetben maximum 15 perc. III. Lemondási feltételek 1. Az Utas az Utazási Szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. Az utazás megkezdése előtti 61. napig beérkezett útlemondás díjmentes. Ha az Utas az indulást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja, melynek mértéke: 60-35 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 10%-a, 34-25 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 40%-a, 24-15 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 60%-a, 14-8 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 80%-a, 7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a. 2. Repülővel történő utazás esetén, ha a repülőjegyek már megrendelésre kerültek, és annak összegét valamint az illetéket a légitársaság nem fizeti vissza az MTDMSZ zarándok utazási irodának, ezek visszatérítését az Utas sem követelheti az MTDMSZ zarándok utazási irodától, amelyet az Utas tudomásul vesz. 3. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől írásban elállhat, ha az utazáshoz szükséges meghirdetett legkisebb létszám nem jött össze, illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti. Ebben az esetben az MTDMSZ zarándok utazási iroda a befizetett részvételi díjat, valamint az Utazási Szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat összegét visszafizeti. Ha a jelentkező résztvevők száma nem éri el a szükséges minimumot, az MTDMSZ zarándok utazási iroda lemondhatja az utat, erről az Utast, az utazás megkezdése előtti 5. napig írásban tájékoztatja. IV. BBP biztosítás 1. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda által szervezett utazások részvételi díja nem tartalmazza a kötelező Baleset-, Betegség-, és Poggyászbiztosítást, amelynek megkötése az utazáson való részvétel feltétele. Amennyiben az Utas a biztosítást nem az MTDMSZ zarándok utazási irodánál köti, az Utas írásban nyilatkozik arról, hogy az utazás időtartamára rendelkezik érvényes biztosítással. Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból nem rendelkezik érvényes biztosítással, akkor bármely eseménnyel összefüggésben őt ért sérelemért, így különösen a betegségből, balesetből, poggyász elvesztéséből, illetve eltulajdonításából eredő minden felelősség és költség őt terheli. V. Visszatérítés 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a vélt vagy valós hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel / idegenvezetővel (vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval) és telefonon az MTDMSZ zarándok utazási irodával közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az idegenvezető az Utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hozzá csatolt jegyzőkönyvvel a hazaérkezéstől számított 5 napon belül írásban kell benyújtani az MTDMSZ zarándok utazási irodához. 2. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe. 3. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt - beleértve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat - megtéríteni, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esetén (olyan esemény, melyet szerződéskötés idején az utazási iroda nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre). 4. Az Utas az általa okozott kárért közvetlenül felelős a szolgáltatóval, más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben. Poggyászának és kézi csomagjának őrzéséről, felügyeletéről az Utas maga gondoskodik. Az autóbuszban tárolt vagy otthagyott tárgyakért az MTDMSZ zarándok utazási iroda nem vállal felelősséget. 5. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el. A repülő utak tekintetében az Utas tudomásul veszi, hogy az azzal kapcsolatos valamennyi körülmény tekintetében a légitársaság felelőssége lehet megalapozott (így különösen: késés, járattörlés, előre nem közölt leszállás, légitársaság csere, érkezési-, indulási időpontok, utas halálával, sérülésével kapcsolatos kártérítés, ha a fenti esemény a légi járművön történő tartózkodás, vagy beszállás-, kiszállás közben történik), az utazási iroda felelőssége teljes mértékben kizárt. 6. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben. 7. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza. 8. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk, közlekedési eszközök meghibásodása vagy késése, menetrend változása, járatok törlése stb.), az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az MTDMSZ zarándok utazási iroda felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért az MTDMSZ zarándok utazási iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti, amennyiben az Utas eláll az utazástól. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. VI. Egyéb 1. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát az Európai Utazási Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosító elérhetősége: +36 1 465 3666 2. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak. 3. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az MTDMSZ zarándok utazási iroda fenntartja. 4. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda az Utas adatait – az azonosíthatóságot kizárva - promóciós célra felhasználhatja. Az MTDMSZ zarándok utazási iroda hírleveleiről történő leiratkozás az Utas által e-mailben lehetséges. 5. A programfüzetben és a weblapon lévő képek illusztrációk. 6. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az MTDMSZ zarándok utazási iroda fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az MTDMSZ zarándok utazási iroda által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a honlapon közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. 7. Felek a jelen Utazási Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság eljárását elfogadják. 8. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztó 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban lakóhelye szerint illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Kijelentem, hogy az MTDMSZ zarándok utazási iroda Utazási Szerződését a hozzá tartózó kiegészítésekkel együtt ismerem és aláírásommal magam és utastársaim nevében kötelezőnek elfogadom. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az online történő jelentkezés esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan értékű szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt volna. Dátum: Aláírás Kerékpáros sportzarándoklat rendje (beleegyező nyilatkozat) 1. Részvételi feltételek: megfelelő egészségi állapot: az eseményen mindenki saját felelősségére vesz részt, ezért kérjük, hogy az egészségi állapotáról a zarándoklat előtt konzultáljon orvosával megfelelő műszaki állapotban lévő, a KRESZ szabályainak megfelelő felszereltségű kerékpár 2. Részvételi szabályok: a zarándoklat során mindenki köteles a KRESZ szabályait betartani! mivel a verseny a forgalom elől NEM elzárt kerékpáros vagy kerékpárbarát úton halad, a versenyzők biztonsága érdekében nem ajánlott mindkét fülön a külvilág zajait tompító fülhallgatót viselni. kérjünk, hogy az útvonalon ügyeljen a tisztaságra a zarándoklat során tilos a túravezetőt megelőzni a kijelölt utolsó kerékpárostól lemaradni kérünk minden résztvevőt, hogy a meghirdetett időpontokat szíveskedjen pontosan betartani; legyünk tekintettel a másikra, a csoport nem tudja a későket bevár kérünk minden résztvevőt, hogy a zarándoklat során őrizze meg a zarándoklathoz méltó fizikai és mentális állapotát. A zarándoklat során tilos alkohol, kábítószer, vagy egyéb halucinogén anyagok fogyasztása. A zarándokvezető jogosult a zarándoklatból kizárni azt a résztvevőt, aki a zarándoklathoz méltatlanná válik dohányozni, csak az arra kijelölt helyen, vagy annak hiányában oly módon lehet, hogy a csoport többi tagját ne zavarja · kérünk minden résztvevőt, hogy a mobiltelefonját folyamatosan tartsa magánál 3. Egyéb rendelkezések: az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a Mária Út Közhasznú Egyesület előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető a Mária Út Közhasznú Egyesület szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja a Mária Út Közhasznú Egyesület fenntartja az útvonal- és időpont változtatásának jogát jelen nyilatkozat aláírásával a résztvevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mária Maraton ideje alatt róla készített audiovizuális felvételeket és képeket a Mária Út Egyesület marketing tevékenységéhez szabadon felhasználja A RENDEZVÉNYÜNK EGY ÖKUMENIKUS SPIRITUÁLIS RENDEZVÉNY, MELYNEK CÉLJA A LELKI ELMÉLYÜLÉS MELLETT A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK KULTÚRÁJÁNAK SPIRITUÁLIS ÉLETÉNEK BEMUTATÁSA. KÉRJÜK, HOGY CSAK AZOK VEGYENEK RÉSZT A ZARÁNDOKLATBAN, AKIK TISZTELETBEN TARTJÁK MÁSOK VALLÁSI ÉS NEMZETI HOVATARTOZÁSÁT. Alulírott:……………………………………………………………….. a túrával kapcsolatos tájékoztatót megkaptam, a zarándoklás és a csoportos kerékpározás szabályait megismertem és tudomásul vettem. A kerékpártúra során a közúti közlekedés szabályait (a műszaki követelményeit is beleértve) maradéktalanul betartom, és a csoporttal együtt haladok. Kelt: ………………………………………. aláírás
Webáruház készítés